Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการผ่อนผันแรงงาน 3 สัญชาติ

TOP