Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสภาพการจ้าง การทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ

TOP