Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร บูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ

pll_content_description

 

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยนางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายชูชาติ มณีรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร บูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการจังหวัดสกลนคร และชุดตรวจสอบติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้ามาพื้นที่โดยผิดกฎหมายตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสกลนคร นำโดยนายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดสกลนคร นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์ ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร นายศรชัย ศรีสถาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร ส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย สำนักจัดหางานจังหวัดสกลนคร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ที่ทำการอำเภอสว่างแดนดิน ตำรวจภูธรอำเภอสว่างแดนดิน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวและตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงการลักลอบของแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย เพื่อเฝ้าระวัง สอดส่องบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาประเทศไทยโดยผิดกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาถ 2019 (COVID-19) ผลการตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้

ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างหมู่บ้านเคหะสว่างแดนดิน พบแรงงานต่างด้าว จำนวน 36 ราย สัญชาติ กัมพูชา ตรวจสอบจากสำเนาเอกสารติดตัวพบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น โดยเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 22/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ข้อ 3 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดสกลนครทุกกรณี จึงแจ้งข้อกล่าวหา จากนั้นชุดเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการนำนายจ้างที่ผิดกฎหมายดังกล่าว ส่งพนักงานสอบสวน สภ. สว่างแดนดิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

TOP