Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ออกตรวจสถานประกอบการ ตามแผนการตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น ฯ

TOP