Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หลายภาคส่วนประสานความร่วมมือ ต่อต้านการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมถ่ายแบบ

pll_content_description

             ก.แรงงาน จัดโครงการ”หยุด ! นางแบบ นายแบบ และเด็กต่างชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ต่อต้านการค้ามนุษย์” บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยกมาตรฐานอุตสาหกรรมถ่ายแบบ ต่างชาติมาทำงานถูกต้อง ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย 

            หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบและผู้ประกอบการไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมสารนิเทศ กรมสรรพากร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) และนางแบบ นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ ในโครงการ “หยุด ! นางแบบ นายแบบ และเด็กต่างชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ต่อต้านการค้ามนุษย์” ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมถ่ายแบบในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายแบบ นางแบบจากหลายประเทศ เช่น ประเทศในยุโรป บราซิล รัสเซีย ยูเครน เป็นต้น บางรายมีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาทำงานโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงานและไม่มีการเสียภาษี ซึ่งตามกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวทุกคนต้องมีการขอใบอนุญาตทำงานแม้จะเป็นการทำงานชั่วคราว กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบและผู้ประกอบการไทยร่วมกันยกมาตรฐานอุตสาหกรรมถ่ายแบบและส่งเสริมให้นายแบบ นางแบบต่างชาติและไทยได้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องและป้องกันไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือเอเจ็นซี่ ซึ่งอาจเชื่อมโยงถึงการใช้แรงงานเด็กเข้าข่ายการค้ามนุษย์ได้ 
 
            กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานในฐานะที่เป็นหน่วยงานพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย นางแบบ นายแบบ คนต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยหรือจะประสงค์จะทำงานในประเทศไทยทุกคนต้องขอใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน โดยต้องมีวีซ่า ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ไม่ใช่วีซ่านักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน หากต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานเมื่อถูกจับได้ จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 -100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
             ในกรณีที่คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่ทำงานตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนนายจ้างที่รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน นอกจากนี้ยังมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในกรณีที่ใช้แรงงานเด็ก พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และฝ่าฝืนระเบียบการชำระภาษี ซึ่งมีโทษถูกปรับ และจำคุก หรือทั้งปรับ ทั้งจำ 
 
———————————–
 
 “OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER”
“เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา ประเทศไทยของเรา”
 
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
สุนิสา กล่ำฟอง ข่าว/สมภพ ศีลบุตร ภาพ/
TOP