Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยุธยา จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน

pll_content_description

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ/รองแกนนำ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประพนธ์ ศิลปรัศมี (แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

TOP