Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
 
            สำนักงานประกันสังคม เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ เข้มตรวจสอบการขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ผู้ประกันตน การจ่ายค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนด และการจ้างงานคนพิการ

            กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเข้มในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของลูกจ้าง ตรวจการจ่ายค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม และตรวจการจ้างแรงงานคนพิการเป็นเท็จ ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย เร่งยกระดับแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

            หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ว่า รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาการใช้แรงงานทาสในภาคประมง เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ในด้านการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน โดยกระทรวงแรงงานได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในระดับกรมต่าง ๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน และจัดส่งรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ส่งให้กระทรวงแรงงาน ทุก 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของประเทศ ในการพัฒนายกระดับการคุ้มครองแรงงาน ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศต่อไป

            นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ณ ห้องประชุม สำนักตรวจสอบ ชั้น 7 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้จัดทำเป็นห้องปฏิบัติแสดงผลการดำเนินงานตรวจสอบสถานประกอบการของหน่วยปฏิบัติทั่วประเทศ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง ประกอบด้วยเนื้องาน 3 ด้าน ที่มีส่วนป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน คือ ตรวจการขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ผู้ประกันตน หากตรวจพบว่านายจ้างไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ให้ลูกจ้างภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการติดตามนายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด หากพบเป็นแรงงานต่างด้าวให้ประสานข้อมูลให้สำนักงานจัดหางานพื้นที่/จังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือการจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรม หากตรวจพบว่าสถานประกอบการ หรือนายจ้างมีการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการติดตามนายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และประสานข้อมูลให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่/จังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และตรวจการจ้างแรงงานคนพิการ หากมีการแจ้งขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนให้กับคนพิการเป็นเท็จ ให้ดำเนินการตามกฎหมายและประสานข้อมูล ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

##########################

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสำนักงานประกันสังคม
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
TOP