Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เมื่อการค้ามนุษย์ใกล้ตัวกว่าที่คิด กระทรวงแรงงาน x THE MATTER

pll_content_description

ยุคโลกาภิวัตน์ทำให้เราสามารถเดินทางข้ามประเทศได้อย่างง่ายดาย บางคนไปทำงานต่างประเทศ และกลับมาพร้อมกับเงินเป็นฟ่อนจนเพื่อนฝูงอิจฉา แต่การไปทำงานต่างประเทศก็เสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้
 
เราจึงอยากพาคุณมาถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริงของผู้เสียหายที่ถูกหลอกไปทำงานข้ามประเทศ คำบอกเล่าจากญาติของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และข้อมูลจาก ‘ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน’
 
เพื่อให้คุณรู้ทันอันตราย ช่วยกันหยุดการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ ไม่ให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์อีก
 
อ่านบทความต่อได้ที่ : https://thematter.co/…/ccpl_prevention-of-human…/155728
TOP