Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ไทย – ลาว เตรียมเซ็น MOA ขับเคลื่อนการจ้างงานถูกกฎหมาย

pll_content_description

           นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มประเทศ CLMV ว่า การดำเนินงานร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว จะมีการประชุมระดับวิชาการไทย –ลาว ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560

             โดยประเด็นสำคัญที่จะหารือกัน ได้แก่ การพิจารณาดำเนินการจัดส่งแรงงานเข้ามาทำงานตาม MOU ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น การแจ้งรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย การดำเนินการของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสินสุดการจ้าง และการพิจารณาดำเนินการตรวจสัญชาติให้กับแรงงานลาวและผู้ติดตามให้แล้วเสร็จโดยในวันที่ 1 มีนาคม 2560 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะเป็นประธานร่วมพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว เพื่อกำหนดหลักการความร่วมมือของภาคีเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกฎหมาย หลักการและขั้นตอนในการจัดส่งและรับแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ การคุ้มครองและปกป้องสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานหลักการของความเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นและต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านการจ้างแรงงานด้วย            

               “ผลการทำ MOA ในกลุ่มประเทศ CLMV จะทำให้เกิดการส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับการจ้างแรงงาน การอบรมแรงงานก่อนการเดินทาง แรงงานได้รับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิประโยชน์ การสกัดกั้นและต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งส่งผลให้การจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลในกลุ่มประเทศ CLMV เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบยิ่งขึ้น นำไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการ ด้านแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนาคต” นายอนันต์ชัย กล่าว


————————————– 


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
26 กุมภาพันธ์ 2560

TOP