Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กต ชี้แจงกรณี The Guardian ลงข่าวเกี่ยวกับรายงานของ ILO เรื่องแรงงานประมงไทย

TOP