Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สงขลา ออกตรวจสอบสภาพการจ้างการทำงานของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงในบริเวณอ่าวไทยเขตรับผิดชอบของจ.สงขลา

pll_content_description

เรียน ผู้บริหาร ก.รง.
ทุกท่าน
วันที่ 28 ก.พ. 2563 เวลา 08.00 น.
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา
ได้มอบหมายให้นายทเนตร นาคแย้ม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
ร่วมปฏิบัติงานกับคณะตรวจแรงงานบูรณาการของศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสงขลา
ประกอบด้วย จนท.จาก สคจ.สข.,สจจ.สข.,ตรน.สข.,ตม.สข.,พมจ.สข.,จทภ.สข.,ทัพภาคเรือที่ 2 กอ.รมน.จ.สข.,ศรชล.จ.สขและประมงสงขลา
ออกตรวจสอบสภาพการจ้าง การทำงานของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมง ในบริเวณอ่าวไทยเขตรับผิดชอบของจ.สงขลา
ตามโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงทะเลของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 2 มีผลการปฏิบัติงานในการตรวจเรือ จำนวน 2 ลำ ตามรายละเอียดดังนี้
1.เรือ อ.กฤช 7
– ทะเบียนเรือ​ 148008996
– ประเภทเรือ อวนลากแผ่นตะเฆ่
– มีลูกจ้างทั้งหมด 6 คน
– ไทย 6 คน
2.เรือ ป.ทรัพย์อนันต์ 17
– ทะเบียนเรือ 544013553
– ประเภทเรือ ลอบปู
– มีลูกจ้างทั้งหมด 6 คน
– ไทย 1 คน
– กัมพูชา 5 คน

ผลการตรวจ ไม่พบการ
กระทำความผิดด้านแรงงานบังคับและกฎหมายของทุกภาคส่วนที่ตรวจบูรณาการร่วม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

TOP