Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

‘ก.แรงงาน. เข้าร่วมเสวนา “การพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” ณ จังหวัดเชียงใหม่

TOP