Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชุม “เปิดใจ…การต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย” ครั้งที่ 3/2559

pll_content_description

ประชุม “เปิดใจ…การต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย ” เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

4 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานการเสวนา

โดยมีส่วนราชการ มูลนิธิ และNGOs ร่วมเข้าเสวนา มีประเด็นการวิพากษ์ เสวนา ๓ ประเด็น

๑. ความร่วมมือ

   ๑.๑ สนับสนุนให้ NGOs มีบทบาทในการคัดแยกฯ/ช่วยเหลือผู้เสียหายฯ ตามกฎหมาย

   ๑.๒ ส่งเสริม NGOs ขออนุญาตเป็นสถานดูและผู้เสียหายฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

๒. แนวทางการช่วยเหลือ

   ๒.๑ การดูแลผู้เสียหายฯ ในทุมิติ/เข้าเยี่ยม

   ๒.๒ การจัดหางานให้ผู้ฯ ทำระหว่างช่วยเหลือด้านคดี

   ๒.๓ การช่วยเหลือกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการส่งกลับคือสู่สังคมอย่างปลอดภัย

๓. การสนับสนุงานค้ามนุษย์

   ๓.๑ สนับสนุนโครงการต่าง ๆ จากกองทุนค้ามนุษย์ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการอาทิ จัดกิจกรรมสร้างความตรหนักการค้ามนุษย์/ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์/เงินรางวัลนำจับ

   ๓.๒ กิจกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายฯ เพื่อเสริมพลังกาย/จิต/สังคม

   ๓.๓ สนับสนุนงานช่วยเหลือผู้เสียหายฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย อาทิ จัดหาล่ามแปลภาษา

การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การการปฎิบัติจนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ทุกระดับ ภายใต้มาตรฐาน ๕P 

๑. ด้านนโยบาย (Policy)

๒. ด้านการคุ้มครอง (Protection)

๓. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution)

๔. ด้านการป้องกัน (Prevention)

๕. ด้านการมีส่วนร่วม (Partnership)

ซึ่งสถานกาณืการค้ามนุษยืในประเทศดีขึ้น จาก Tier ๓ เป็น Tier ๒ ที่ต้องจับตามอง (Tire ๒ Watch Lest) 

และการร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามค้ามนุษยของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กับองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือที่สำคัญ  ๓ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

๑. ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา

๒. การจัดต้ั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวร่วมกับ NGOs

๓ การช่วยเแรงงานประมงกลับจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

TOP