Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รองปลัดแรงงาน ร่วมประชุม คกก.ประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

pll_content_description

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมการและซักซ้อมการประชุมความร่วมมือพหุภาคีด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อเตรียมพัฒนามาตรฐานของแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 ที่จะมีการประชุมในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชุมหารือความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การระหว่างประเทศด้านยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติงานกลการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) และความร่วมมือด้านการดำเนินคดีการข้ามแดน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยต่อไป
 
TOP