Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กำหนดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและรับจ้างงาน

pll_content_description

ขยายระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้าน

——————————
          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทน เป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ลงวันที่ 10พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยกำหนดระยะเวลาขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2559 นั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาส ในการขึ้นทะเบียนของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขยายระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านฯ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขยายระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยให้ขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
TOP