Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงานสั่งเดินหน้า GLP ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ

TOP