Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2563

pll_content_description

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางดุษณี อัตนโถ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางดุษณี อัตนโถ แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หรือผู้แทน กอ.รมน.จว.สมุทรสงคราม  สห.มทบ.16  ภ.จว.สมุทรสงคราม  ตม.จว.สมุทรสงคราม  อุตสาหกรรมจังหวัด จัดหางานจังหวัด  ชุดเคลื่อนที่เร็วจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด   ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2563 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อแนะนำนายจ้างให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง จำนวน 3 แห่ง แรงงานรวม 123 คน จำแนกเป็นแรงงานไทย 36 คน แรงงานต่างด้าว 87 คน (สัญชาติเมียนมา 72 คน กัมพูชา 9 คน และลาว 6 คน) จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องการจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกด้วย

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หรือผู้แทน กอ.รมน.จว.สมุทรสงคราม  สห.มทบ.16  ภ.จว.สมุทรสงคราม  ตม.จว.สมุทรสงคราม  อุตสาหกรรมจังหวัด จัดหางานจังหวัด  ชุดเคลื่อนที่เร็วจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด   ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2563 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อแนะนำนายจ้างให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง จำนวน 3 แห่ง แรงงานรวม 123 คน จำแนกเป็นแรงงานไทย 36 คน แรงงานต่างด้าว 87 คน (สัญชาติเมียนมา 72 คน กัมพูชา 9 คน และลาว 6 คน) จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องการจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกด้วย

TOP