Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การป้องการใช้แรงงานบังคับหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

วันที่ 21 พ.ค.63 นายชัยยศ อยู่ทรัพย์ แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวอัญชลี เรืองพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุนทรีย์ ธาระ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตรวจบูรณาการร่วมกับ ตำรวจ ปกครอง กอ.รมน.พม.จัดหางานและสวัสดิการฯ ป้องการใช้แรงงานบังคับหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ บริษัทจ้าวตะวัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กิจการประเภทหล่อเหล็ก พบแรงงานไทย จำนวน 25 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว จำนวน 5 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP