Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ตรวจบูรณาการด้านแรงงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ บริษัท ทีแอนด์พี ทรัพย์หินสี 2018 จำกัด

pll_content_description

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา ๑๓.๓๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต ๗ และศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก) ร่วมกับอำเภอปากท่อ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี (ฝ่ายทหาร) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี สถานีตำรวจภูธรปากท่อ เข้าร่วมประชุมและดำเนินการตรวจบูรณาการด้านแรงงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เข้าตรวจสอบ บริษัท ทีแอนด์พี ทรัพย์หินสี 2018 จำกัด เลขที่ตั้ง 61/2 หมู่ที่ 4 ต.ยางหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี ประกอบธุรกิจประเภท รับปอกเปลือกสับปะรด ขณะเข้าตรวจสอบพบว่า
๑. มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียร์มา จำนวน ๑๕ ราย แบ่งเป็น ชาย ๖ ราย และ หญิง ๙ ราย มีใบอนุญาตทำงานและเอกสารการเดินทางถูกต้อง
๒. นายจ้างมีการแจ้งฐานการว่าจ้างไม่ถูกต้อง จำนวน 15 ราย เนื่องจากลูกจ้างต่างด้าวยังคงอยู่กับนายจ้างแต่ไม่มีการทำงานเนื่องจากไม่มีวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จึงได้แนะนำเพื่อให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
๓. มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
– ไม่จัดทำประกาศวันหยุดตามประเพณี
– ไม่จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
– ไม่จัดทำทะเบียนลูกจ้าง
– ไม่จัดทำเอกสารการจ่ายค่าจ้าง
ในการนี้ เจ้าพนักงานตรวจแรงงาน ได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปแล้ว
๔. ไม่พบการกระทำผิดกรณีการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP