Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ประเภทกิจการบ่อเลี้ยงปลา

pll_content_description

15 ก.ค.63 นายชัยยศ อยู่ทรัพย์ แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวอัญชลี เรืองพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประเภทกิจการบ่อเลี้ยงปลา ในเขตพื้นที่อำเภออู่ทอง จำนวน ๒ แห่ง ลูกจ้าง ๓๑ คน ไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP