Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ตรวจบูรณาการด้านแรงงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

วันนี้ (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564) เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ปกครองจังหวัด กองบังคับการตำรวจภูธรภาค ๗ สำนักงานฒนาสังคมจังหวัด อำเภอสวนผึ้ง สถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง และ กอ.รมน.จังหวัด ดำเนินการการตรวจบูรณาการด้านแรงงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ของสำนักงานแรงงานจังหวัด ณ เดอะรีสอร์ท แอทสวนผึ้ง ขณะตรวจ พบแรงงานต่างด้าวขณะทำงาน จำนวน ๗ ราย แบ่งเป็น สัญชาติเมียนมาทำงาน 4 คน และบุคคลประเภทไม่มีสถานะทางทะเบียน 3 คน (พื้นที่สูง) ทุกคนมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 รวมทั้ง การเร่งรัดให้นายจ้างเร่งดำเนินการในขั้นตอนการตรวจโรค และการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล การขออนุญาตทำงาน และการจัดทำทะเบียนประวัติ/บัตรประจำตัวและใบอนุญาตทำงานของกลุ่มแรงงานต่างด้าวตามมติครม.29 ธ.ค.63 ซึ่งต้องดำเนินการให้ทันภายในกำหนดเวลา

TOP